bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu

§1. ZASADY KORZYSTANIA

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:
• zapoznać się z regulaminem, okazać dowód tożsamości w celu wypełnienia deklaracji i podpisać oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych.
4. Czytelnika do lat 18 zapisuje i podpisuje zgodę jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Koniecpol może korzystać
z wypożyczalni po uprzednim wpłaceniu zwrotnej kaucji.
6. Od stycznia każdego roku są aktualizowane dane osobowe czytelników. Czytelnik ma
obowiązek poinformować o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz statusu zajęcia.
7. Konto czytelnicze, wraz ze zgromadzonymi danymi, zostaje usunięte z systemu.
udostępniania zbiorów po upływie 5 lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji.
8. Biblioteka przekazuje dane osobowe czytelników firmie SOKRATES-software
Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi
przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych
z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego.
9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów.
10. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z usług Biblioteki.


§ 2. KAUCJE

1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem terenu miasta lub gminy Koniecpol wpłaca zryczałtowaną kaucję w wysokości 30 zł za jedną wypożyczoną książkę.
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, powinien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.


§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 35 dni. Pracownik biblioteki może zwiększyć ilość wypożyczonych woluminów.
2. Czytelnik może telefonicznie, mailowo lub osobiście przedłużyć termin zwrotu książek o kolejne 35 dni, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może prosić o zwrot książki przed terminem, jeżeli stanowi ona pozycję szczególnie poszukiwaną przez innych czytelników (np. tworzy wielotomowy cykl lub znajduje się w spisie lektur szkolnych).
4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu (bez konieczności zakładania konta bibliotecznego) i wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza.


§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
2. Biblioteka może wysłać upomnienie w sprawie zwrotu książek, wtedy czytelnik pokrywa koszty opłat pocztowych.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością BIBLIOTEKI. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
2. Czytelnik odpowiada za zgubienie lub zniszczenie książki. Formę i wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

§ 6. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
2. Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę.
3. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
4. Każde udostępnienie komputera odnotowywane jest przez bibliotekarza w rejestrze.
5. Kończąc sesję użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionego sprzętu, oprogramowania i zasobów Internetu. Jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8. Użytkownikowi zabrania się:
• Instalowania własnych programów oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu;
• Używania własnych nośników danych i oprogramowania bez zgody bibliotekarza.
• Wykorzystywania oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu.
2. Czytelnik ma obowiązek znać regulamin i stosować się do jego zapisów.
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.Opublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 27.01.2022
Podpisał: Halina Gieroń
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 4 806