bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu

§1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania lub legitymację szkolną w przypadku uczniów;
 • wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;
 • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać podpisem do jego przestrzegania.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika (do lat 18) odpowiada i podpisuje zobowiązanie jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Koniecpol korzysta z wypożyczalni po uprzednim wpłaceniu zwrotnej kaucji. Od osób tych pobierana jest ponadto jednorazowa opłata w wysokości 3 zł na pokrycie kosztów druków bibliotecznych użytych przy zapisie.
 3. Od stycznia każdego roku są aktualizowane dane osobowe czytelników. Każdy czytelnik, który po raz pierwszy w danym roku korzysta z biblioteki ma obowiązek poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy i szkoły.
 4. Czytelnik korzystający z usług Biblioteki zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub plecak w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 5. W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z usług Biblioteki.

§ 2. KAUCJE

 1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem terenu miasta lub gminy Koniecpol wpłaca zryczałtowaną kaucję w wysokości 20 zł za jedną wypożyczoną książkę.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, powinien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki może zwiększyć ilość wypożyczonych woluminów.
 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalany w §3 pkt. 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur lub tworzące wielotomowe cykle, nowości).
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, czy w najbliższej bibliotece może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych itp.
 8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu (bez konieczności zakładania karty bibliotecznej) i wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 50 groszy za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Jeśli pomimo upomnień czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat może zostać zawieszony w swoich prawach do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.
 6. W szczególnych sytuacjach kierownik Biblioteki może umorzyć karę częściowo lub całkowicie.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością BIBLIOTEKI, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 2. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie książki przez czytelnika ustala bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia i aktualnej wartości książki na rynku.
 3. Czytelnik może, za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki
  Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania, zagubienia lub upomnienia Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 2. Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz.
 3. Użytkownik komputera powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu jego obsługi oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. Poszukiwania informacji prowadzi samodzielnie czytelnik, bibliotekarz jednak w miarę możliwości powinien służyć radą i pomocą..
 4. Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wydłużyć lub skrócić czas korzystania z komputera.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 6. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu odnotowywane jest przez bibliotekarza w rejestrze i potwierdzane podpisem użytkownika.
 7. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
 8. Korzystanie ze skanera odbywa się nieodpłatnie za zgodą bibliotekarza.
 9. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionego sprzętu, oprogramowania i zasobów Internetu. Jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Użytkownikowi zabrania się:
 • Instalowania własnych programów oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera;
 • Używania własnych nośników danych i oprogramowania bez zgody bibliotekarza, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych SMS oraz korzystania z czatów,
 • Wykorzystywania oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem
 • Spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu.
 2. Czytelnik ma obowiązek znać regulamin i stosować się do jego zapisów.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.


Opublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 06.06.2013
Podpisał: Halina Gieroń
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 177